top of page

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Global Interactive Services Oy (TalkToMe Tulkkipalvelut) on sitoutunut siihen, että yrityksen liiketoiminnassa noudatetaan voimassa olevaa ja vuonna 2018 voimaantullutta yleistä henkilötietojen käsittelyä koskevaa tietosuoja-asetusta. Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä.

Global Interactive Services Oy (TalkToMe Tulkkipalvelut) kerää henkilötietoja ainoastaan nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eikä niitä saa käsitellä alkuperäisestä tarkoituksesta poikkeavalla tavalla.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Global Interactive Services Oy

TalkToMe Tulkkipalvelut

Itäkatu 1-5

c/o Regus

PL D217

00930 Helsinki

asiakaspalvelu@talktome.fi

 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Global Interactive Services Oy

TalkToMe Tulkkipalvelut

Idris Fahim Delzada 
Itäkatu 1-5

c/o Regus

PL D217

00930 Helsinki

050 470 3833
asiakaspalvelu@talktome.fi

 

2. REKISTERIN NIMI

Henkilörekisteri

 

3. REKISTERÖIDYT

Rekisterissä on Global Interactive Services Oy:ltä (TalkToMe Tulkkipalvelut) tulkkaus -sekä käännöstoimeksiantoja vastaanottaneet asiakkaat. Global Interactive Services Oy:n (TalkToMe Tulkkipalvelut) palkkalistoilla olevat henkilöt.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS
Peruste rekisterin pitämiseen:

- Henkilötietoja tallennetaan ainoastaan toteutuneen asiakassuhteen tai palvelusuhteen perusteella

- Tallennettuja tietoja käsitellään Global Interactive Services Oy.n (TalkToMe Tulkkipalvelut)  palveluihin liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitoon ja kehittämiseen sekä myyntiin ja markkinointiin. Toimeksiannon suorittamisen jälkeen tieto jää rekisteriin myös esimerkiksi laskutusta tai reklamoinnin selvittämistä varten.

- Global Interactive Services Oy (TalkToMe Tulkkipalvelut) voi käsitellä tietoja henkilötietolain puitteissa sen omissa rekistereissä.

- Henkilötiedot hävitetään turvallisesti, kun niiden säilyttäminen ei ole enää tarpeellista.

 

5. REKISTERIIN TALLENNETTAVAT HENKILÖTIEDOT

Henkilörekisteriin voidaan merkitä seuraavia perustietoja:

- Nimi

- Yhteystiedot, mm. sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite

- Henkilötietojen käyttötarkoitus

- Laskutukseen ja muuhun toimeksiannon hoitamiseen liittyvä asiallinen tieto, kuten asiakasnumero tai muu tunnuste

- Kielitaito (vain asioimistulkki)

- Sukupuoli (vain asioimistulkki)

- Henkilötunnus (vain asioimistulkki)

 

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti vain ja ainoastaan asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä, toimeksiantotilausta tehdessä tai verkkolomakkeen kautta. Työntekijän työsuhteen alkaessa henkilötiedot saadan vain työntekijältä itseltään.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tietyissä tapauksissa tulkin nimi ja puhelinnumero ovat tulkkauksen tilaajan saatavilla internetissä ylläpidettävään tulkkaustoimeksiantojen kalenterijärjestelmässä. Tietyissä tapauksissa myös asiakasyrityksen yhteyshenkilön / tulkkauksen tilaajan nimi ja puhelinnumero ovat tulkkauksen suorittajan saatavilla internetissä ylläpidettävään tulkkaustoimeksiantojen kalenterijärjestelmässä. Työntekijämme ja asioimistulkimme ovat sitoutuneet noudattamaan lainsäädännön edellyttämää tietoturvaa käsitellessään henkilötietoja. Tietoja ei koskaan luovuteta suoramarkkinointi tarkoituksiin Global Interactive Services Oy:n (TalkToMe Tulkkipalvelut) ulkopuolelle. 

 

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteri ylläpidetään automaattisen sekä manuaalisen tietojenkäsittelyn avulla. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin ja muiden teknisten suojausjärjestelyjen avulla tietoturvallisessa ympäristössä. Tulostetut asiakirjat ja henkilötiedot säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimitiloissa. 

 

Sähköisen henkilörekisterin käyttöoikeus on sallittu ainoastaan valtuutetuille Global Interactive Services Oy:n (TalkToMe Tulkkipalvelut) työntekijöille, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään omat käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla.

Tulkkaus- ja käännöstoimeksiantoja hoitavat henkilöt ovat salassapitovelvollisia työssään saamistaan luottamuksellisista ja salassa pidettävistä tiedoista. He ovat velvollisia hävittämään haltuunsa saamansa tiedot tulkkaustoimeksiannon päättyessä.


10. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaan alla mainitut oikeudet. Kaikki tietojen käsittelyä koskevat pyynnöt on lähetettävä kirjallisesti ja allekirjoitettuin postitse osoitteeseen:

Itäkatu 1-5

c/o Regus

PL D217

00930 Helsinki

050 470 3833
asiakaspalvelu@talktome.fi

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

 

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

 

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

 

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

 

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

11. KÄSITTELYN KESTO

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakas- tai palvelusuhde on voimassa. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse tai muokkaamaan tietojaan jokaisessa lähettämässämme uutiskirjesähköpostissamme olevan linkin kautta. 

12. HENKILÖKOHTAISET SALASSAPITOSOPIMUKSET

Kaikki Global Interactive Services Oy:ssa (TalkToMe Tulkkipalvelut) työskentelevät työntekijät ja tulkit ovat allekirjoittaneet henkilökohtaisen salassapitosopimuksen työsuhteen alkaessa. Työsuhteen alussa asioimistulkeillemme jaetaan tulkin opas, jossa selkeästi määritellään tietojen käsittely ja salassapitovelvollisuus. Tiedoitamme ja ohjeistamme jatkuvasti työntekijöitämme ja asioimistulkkejamme henkilötietojen turvalliseen käsittelyyn ja kehitämme jatkuvasti työtapojemme turvallisuutta.

13. TIETOJEN POISTAMINEN JA TUHOAMINEN

Kaikki henkilötiedot, joiden säilyttämiselle ei ole sekä laillista perustetta että osoitettua tarvetta, tulee asianmukaisesti poistaa tai tuhota. Henkilötietoja, joiden säilyttämiselle on jokin määritelty tarkoitus ja laillinen peruste, ei saa poistaa tai tuhota.

 

Päivitämme tietosuojaselostetta aina tarpeen mukaan toimintamme ja palveluidemme kehittymisen myötä. Viimeisin versio löytyy nettisivuiltamme www.talktome.fi.

Päivitetty 15.4.2019. 

bottom of page